Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Мебели СЪНИ и „КАшПА“ са брандове на фирма „СЪНИ ОЙЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 261В, ЕИК 105545062, ИН по ЗДДС BG105545062, тел. 02 423 5005, електронна поща: office@sunnyfurniture.bg.
2.Официалният документ, с който се удостоверява закупуването на дадена стока, е фактура, която се издава в момента, в който Мебели СЪНИ/“Кашпа“ получи плащане по него, или до 5 дни след извършване на плащането (по желание на клиента).
3. Във фактурата се отразяват вида на стоката и/или услугата; количество; единична цена; обща стойност и други.
4. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ са длъжни да предадат стоката/извършат услугата, само след заплащане на пълния размер на цената по фактура и при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ).
5. При предаването на стоката от служител на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се подписва приемо-предавателен протокол (ППП), а когато стоката се предава чрез куриер, разписката за доставка е доказателство за нейното предаване. Стоката задължително се разопакова при предаването, за да се установи състоянието ù.

II. ДОСТАВКА, РАЗНОС И МОНТАЖ НА СТОКИ

6. Допълнителни разходи, свързани с доставка, разнос и монтаж на стоката, не са включени в продажната й цена. Цените на тези услуги са посочени в Ценоразпис на услугите на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.
7. Услугите транспорт, разнос и монтаж се извършват по график, предварително съгласуван с Клиента. Услуги, които не са заявени предварително от Клиента, не се извършват.
8. При предоставяне на неточни данни за адрес на доставка и телефон от страна на Клиента, или при отсъствие на Клиента на адреса в уговорения час, както и при невъзможност за разнос на стоката поради причини и обстоятелства, независещи от Мебели СЪНИ/“Кашпа“, като, но не само: препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др., които не позволяват извършване на услугата разнос, стоката се връща в склада на Мебели СЪНИ/“Кашпа“. В този случай Клиентът е длъжен да се свърже с фирмата, да се намери решение на проблема и да се насрочи нов час за доставка, като разходите по разнасяне на стоката и транспортирането й повторно до посочен адрес се заплащат отново съгласно Ценоразпис на услугите на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.
9. Доставка се извършва до посочения от Клиента адрес, като получаването на стоката се извършва пред отворените врати на превозното средство, ако не е заявена услугата разнос, която се таксува съгласно Ценоразпис на услугите на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.
10. Разнос на стоката се извършва до посоченото от Клиента помещение, като се заплаща според Ценоразпис на услугите на Фирмата.
11. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не носи отговорност при невъзможност закупената стока да преминава през вратите, коридорите, стълбището на жилището или сградата, в която се намира помещението за извършване на монтаж.
12. Монтаж се извършва в помещение, което отговаря на следните изисквания: завършени строително-ремонтни дейности, положена подова настилка с денивелация в зоната на разполагане на обзавеждането не по-голяма от 1см/1л.м., наличие на ел. захранване и осветление в помещението.
13. В случай на отказан или отложен монтаж по вина на Клиента, той дължи на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ неустойка, чийто размер е определен в Ценоразпис на услугите на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.
14. Мебели СЪНИ не извършва монтаж на стока, която не е закупена от Мебели СЪНИ.
15. Когато монтажът не се извършва от служители на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, гаранцията на стоката отпада. Веднъж монтирана стока не може да бъде върната заради механични дефекти.
16. Рекламации за явни недостатъци се правят веднага на място при монтажа, и се отбелязват в Протокол. В противен случай се счита, че Клиентът е приел мебелите и монтажа без възражения.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ

17. Всички посочени цени на настоящия уеб сайт са с включен ДДС.
18. Начини на плащане: в брой; по банков път; с наложен платеж при доставка от куриер. Фактура се издава в 5 (пет) дневен срок от плащането, съгласно ЗДДС.
19. Когато стоката не е налична в склад на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, Клиентът извършва авансово плащане на цялата сума или на част от нея. Когато Клиентът заплаща аванс по банков път се счита, че поръчката е официално направена на датата на постъпване на сумата по сметката на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, и срокът за изпълнение на задълженията на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ по тази поръчка се удължава с броя на дните от датата на поръчката до датата на постъпване на пълния размер на аванса в сметката на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.

IV. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИЯ

20. В случай на наличие на недостатъци на стоката, Клиентът има право да поиска отстраняването им от Мебели СЪНИ/“Кашпа“. Недостатъците трябва да бъдат констатирани при получаване на стоката и да се отбележат в ППП.
21. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, рекламации и гаранции не важат.
22. В случай, че Клиентът установи недостатъци след приемането на стоката, които не е било възможно да се видят при обикновения ù оглед, той има право да иска ремонтиране или замяна, ако употребата ù в този вид е невъзможна. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на продавача за ползване на дадената стока. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката.
23. Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място в магазина на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, на тел. 02 423 5005, или на ел. поща: office@sunnyfurniture.bg.
24. „Стандартна гаранция“ е предоставената от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ гаранция на стоки, описана в т. 25 и т. 26 от раздел IV на настоящите ОУ.
25. Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност, гаранцията се поема от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента. При наличие на недостатъци, Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се задължава да ги отстрани в рамките на 1 (един) месец от предявяване на рекламацията. Отстраняване на рекламация е безплатно за Клиента, без разходи за труд, материали и доставка. Клиентът не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е поправена в рамките на 1 (един) месец.
26. Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца.
27. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; монтаж, разглобяване, ремонт и/или модификация на стоката от неупълномощени за това лица или монтаж на допълнителни модули; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.
28. При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол.
29. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в посочения в настоящите ОУ едномесечен срок.

V. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

30. В срок от 2 (два) календарни дни от направената Поръчка за покупко-продажба, Клиентът може да я прекрати, ако не е съгласен с условията по нея, като в такъв случай Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се задължава да върне на Клиента внесения аванс/заплатената сума.
31. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се задължава да извърши доставка на направена Поръчка в рамките на 15 (петнадесет) работни дни след получаване на аванс/цялата сума по нея, освен ако изрично не е уговорено друго.
32. В случай, че Поръчката не може да бъде изпълнена по независещи от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ причини, Мебели СЪНИ/“Кашпа“ има право в срок от 7 (седем) календарни дни от сключването й да я прекрати или да бъде изготвено допълнително споразумение за извършване на Поръчка. Ако не бъде сключено такова, Мебели СЪНИ/“Кашпа“ съставя протокол за причините, довели до възпрепятстване на доставката на конкретната стока, и с подписването му Поръчката се счита за прекратена, а заплатената от Клиента сума му се връща.
33. В случай, че Клиентът е възпрепятстван да приеме стоката или услугата на уговорената дата, той е длъжен да уведоми Мебели СЪНИ/“Кашпа“ поне 3 (три) календарни дни преди насрочената дата.
34. В случай, че Клиентът не плати изцяло и/или не приеме поръчана стока в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на направена Поръчка, Поръчката се прекратява и стоката остава собственост на Мебели СЪНИ/“Кашпа“. Клиентът дължи неустойка в размер на заплатения от него аванс.
35. В случай, че при направена Поръчка Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не достави и не осигури наличност на стоката в складовата си база в срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на Поръчката, тя се прекратява и Мебели СЪНИ/“Кашпа“ дължи връщане на платения аванс.
36. В случай на забавяне на плащането на дължимата сума по фактура от Клиента в определения срок, Клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на стоката за всеки ден забавяне до окончателното ù заплащане, но не повече от 5% от стойността ù.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

37. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ гарантира неприкосновеността на данните, предоставяни от Клиентите. Разкриване на лични данни е възможно само при спазване на нормативно установения ред за това. С приемането на настоящите ОУ, Клиентът дава изричното си безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ за целите на изпълнение на Поръчката или други позволени цели (маркетинг и реклама).
38. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си www.sunnyfurniture.bg, като за целта уведомява Клиента, страна по неизпълнена Поръчка (ако към дадения момент има такава), на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. В случай, че по някаква причина даден Клиент не бъде успешно уведомен за промяната на ОУ, тази промяна не обвързва този Клиент. В случай, че към момента на промяна на ОУ Мебели СЪНИ/“Кашпа“ има направена Поръчка от Клиент, чието изпълнение не е приключило с предаване на вещта и плащане на цената, то Клиентът има право да избере по собствено желание или да се откаже от договора, без да посочва причина за това и без да дължи обезщетение/неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението ОУ. Клиентът упражнява правото си на отказ от Поръчката, като изпраща до Мебели СЪНИ/“Кашпа“ писмено уведомление в двуседмичен срок от получаването на съобщението за промяна на ОУ.
39. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, които се намират на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези ОУ, Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, намиращи се на www.sunnyfurniture.bg.
40. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Р. България.

„СЪНИ ОЙЛ“ АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА Мебели СЪНИ/“Кашпа“

1.Условията, дадени на тази страница, са условията на споразумението между Ползвателите и Мебели СЪНИ/“Кашпа“, че чрез осъществяването на достъп, разглеждайки и/или използвайки този уеб сайт, те автоматично потвърждават, че са прочели, разбрали и съгласили да бъдат обвързани от тези условия, както и че ще спазват всички намиращи тук приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля, не ползвайте този уеб сайт.
2. Всички изображения, снимки, текст и др. са със запазени права и са само за лично ползване. Изображения, снимки и информация от сайта могат да бъдат копирани и препубликувани само и единствено чрез писмено разрешение.
3. Качената информация на настоящия уеб сайт е възможно да съдържа технически неточности или печатни грешки.
4. Всички цени са в български левове с включен ДДС.
5. Информацията, качена на уеб сайта, може да бъде променяна или обновявана по всяко време и без предизвестие от Мебели СЪНИ/“Кашпа“.
6. При разглеждане на показаните изображения и снимки в сайта да се вземе предвид, че електронното изображение е илюстративно и е възможно да не отговаря напълно на реалния нюанс на показания цвят. Затова Мебели СЪНИ/“Кашпа“ съветва своите клиенти да заповядат на място в нашия шоурум, където да се уверят, че даденият цвят отговаря на изискванията им. В тази връзка Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Ползвателят използва тази информация на собствена отговорност.
7. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ съветва своите клиенти и ползвателите на уеб сайта да позвънят на телефоните за контакт, за да получат най-точна и актуална информация за цени и наличности на артикулите.
8. В случай на установени неточности при използването на предоставяната на този сайт информация от Мебели СЪНИ/“Кашпа“, Фирмата не предоставя гаранции, че отчетените проблеми ще бъдат разрешени.
9. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който ползвателите биха могли да достигнат чрез www.sunnyfurniture.bg. В случай, че ползвателите стигнат до уеб сайт извън настоящия, който дори може да съдържа логото на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, да се приеме, че сайтът е независим от настоящия и Мебели СЪНИ/“Кашпа“ няма контрол върху неговото съдържание. Връзка от друг сайт към www.sunnyfurniture.bg не означава, че Мебели СЪНИ/“Кашпа“ по някакъв начин подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт.
10. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ при никакви обстоятелства не са отговорни за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уеб сайт или от всеки друг свързан уеб сайт, включително, но не само, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната или друга система, доколкото е позволено от приложимия закон.
11. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ съветва своите клиенти и ползвателите на настоящия сайт да вземат предпазни мерки по отношение на вируси и СПАМ при сърфиране в Интернет.
12. Поръчки от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ могат да бъдат направени само от този уеб сайт, на място в нашия шоурум, на някой от дадените телефонни номера или чрез наш дистрибутор, посочен на страницата на нашите дистрибутори. Придобиването на продукт или услуга под логото на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ от място, непосочено по-горе, е на отговорност на ползвателя и Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не гарантират за качеството на съответния продукт/услуга.
13. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “СЪНИ ОЙЛ” АД. Ползвателите имат право да отпечатват отделни страници, изображения, лога и други от сайта само при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
14. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ има право по всяко време да преразглежда настоящите условия и да обновява информацията на уеб сайта. Използвайки www.sunnyfurniture.bg, ползвателите се съгласяват, че ще бъдат обвързани от всички направени промени, като периодично се задължават да посещават страницата с ОУ, за да се запознават с актуалните условия на Фирмата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ Мебели СЪНИ/“Кашпа“ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Следващите общи условия за плащане и доставка на артикули регламентират отношенията между “СЪНИ ОЙЛ” АД и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.sunnyfurniture.bg.

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Мебели “СЪНИ“/“КАшПА“ си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси.

ПОРЪЧКИ

Всички ползватели на сайта и потребителите на платформата за покупки от разстояние могат да правят поръчки, за което не се изисква регистрация на сайта. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата на Мебели СЪНИ/“Кашпа“. Наш служител ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок за уточняване на всички детайли по изпратената от него поръчка или направеното запитване. На запитвания, изпратени от понеделник до четвъртък, Потребителят ще получи отговор в деня, следващ получаването на поръчката, ако този ден е работен. На запитвания, изпратени от петък до неделя (или други официални почивни дни), Потребителят ще получи отговор в първия работен ден след почивните дни. Поръчката от разстояние между Мебели СЪНИ/“Кашпа“ и Потребителя се счита за валидна от момента на потвърждаването й от страна на служител на Мебели СЪНИ/“Кашпа“.

ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да заплати цената на поръчана от сайта стока, като използва по избор един от следните начини:
– Банков превод.
– Наложен платеж.

Разплащанията по банка и с наложен платеж се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока, както и цената й на доставка, когато избере банков превод като начин на плащане. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката Купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена във фактурата, което се отбелязва в разписката за доставка (удостоверяваща предаването на стоката, посочена във фактурата, от куриера на Купувача). С подписването на приемо-предавателната разписка Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Фирмата сумата, представляваща продажната цена на доставената стока, както и цената за доставка.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИЯ

При получаването на стоката Потребителят е длъжен веднага да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци или липса на нейна част (ако има прилежащи части), трябва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, продуктът се смята за одобрен, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или с липсваща част. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Младост 2, бул. „Андрей Ляпчев“, бл. 261В, магазин Мебели СЪНИ/“Кашпа“, телефон 02 423 5005.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството Потребител по смисъла на ЗЗП, има право в 14-дневен срок от доставката и без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят писмено да информира Мебели СЪНИ/“Кашпа“ на един от следните имейл адреси: office@sunnyfurniture.bg, sales@sunnyfurniture.bg, info@sunnyfurniture.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната съгласно чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП, като Потребителят дължи само преките разходи по връщане на стоката на Продавача. До момента на обратното получаване на стоката от страна на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, рискът от случайното й унищожаване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е разкъсана/унищожена и да не е нарушена цялостта на поставени от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ стикери/надписи.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. В случай, че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се задължава да му възстанови всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже, като до този момент стоката трябва да е върната на Фирмата.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани и използвани от Мебели СЪНИ/“Кашпа“ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на поръчката от разстояние, маркетингови и рекламни цели на Мебели СЪНИ/“Кашпа“, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. При заявяване на поръчка, с оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо Потребителят да предостави всички необходими данни за издаване на фактура – три имена, адрес, телефон за ФЛ; за ЮЛ – наименование на фирма, адрес на регистрация, ЕИК, БУЛСТАТ, М.О.Л., телефон и т.н.

ДРУГИ

Мебели СЪНИ/“Кашпа“ се ангажира да предоставя само услугите, посочени в сайта, по начина, по който са показани. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени на стоките и услугите. Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че при същите са настъпили промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Мебели СЪНИ/“Кашпа“ преди извършването й поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката/заявката на сайта, същата ще бъде считана за невалидна. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Мебели СЪНИ/“Кашпа“ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на уеб сайтове, към които препращат линкове от настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от Потребители на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, Потребителите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на поръчки от разстояние на стоки от уеб сайта ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

„СЪНИ ОЙЛ“ АД

ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

„БАНКА” – търговска банка или друга финансова институция
„ДОПК“ – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
„ЗДДС“ – Закон за данък върху добавената стойност
“ЗЗП” – Закон за защита на потребителите
„ЗПУ” – Закон за пощенските услуги
Мебели СЪНИ/“Кашпа“”, “Фирмата” – “СЪНИ ОЙЛ” АД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 261В, ЕИК 105545062, тел. 02 423 5005, уеб сайт: www.sunnyfurniture.bg, office@sunnyfurniture.bg
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – наложен платеж по смисъла на ЗПУ
“САЙТ”, „УЕБ САЙТ“ – уеб сайта, който се намира на www.sunnyfurniture.bg
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП

bg_BGBulgarian